Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet 4.§ és 5. §-ainak szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Fogyasztót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20. §-a alapján – indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek; több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja. Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Fogyasztó elállása esetén az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül megtéríteni a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amíg a Fogyasztó az elállással érintett terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Elállás esetén Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek. A kifizetett vételár visszatérítése a Vevő által megadott bankszámlaszámra történő utalás útján történik meg (előzetes egyeztetés alapján postai úton történő visszafizetés is lehetséges!).
Elállás esetén Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Eladó a Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Az elállási jog gyakorlása esetén Megrendelő viseli a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezen kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatból eredő kárának megtérítését.
A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszállításával kapcsolatban közvetlen felmerült költségeket, a Fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításhoz szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésnek a megfizetését.

Elállási jog gyakorlásának menete

Fogyasztó elállási jogát jelen ÁSZF 1. számú mellékeltét képező nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján írásban gyakorolhatja.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti az Eladó megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban levélben (az Eladó székhelyére történő megküldéssel), vagy email (az Eladó vevőszolgálatának elektronikus elérhetőségére való megküldéssel) útján. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő elállás esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel levelét, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza az Eladó székhelyére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Megrendelőt Fogyasztót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat Eladónak nem áll módjában átvenni! Igény szerint Eladóval szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Megrendelőt Fogyasztót terhelik!
A Fogyasztó csak akkor gyakorolhatja jogszerűen elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen juttatja vissza az Eladóhoz, így Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát pl. abban az esetben, ha a  terméket pl. kimosta.